Ny medarbetare – Jur. dr Patrik Schöldström

Den 1 mars 2019 börjar Patrik Schöldström vid Nordenson Advokatbyrå. Patrik Schöldström är inriktad på skiljedomsrätt och dispositiva tvistemål.

Han är jur. dr och docent i processrätt. Han har varit hovrättsråd i Svea hovrätt och dessförinnan advokat. De senaste tre åren har han varit föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, vid Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet.

På Nordenson Advokatbyrå kommer han att åtaga sig uppdrag som skiljeman och som rådgivare i tvister och processer. Han har under sin mångåriga erfarenhet av processrätt medverkat i ett stort antal svenska och internationella skiljeförfaranden (ad hoc och institutionella) i egenskap av ombud och framför allt skiljeman; ordförande, ensam skiljeman och partsutsedd. Han var expert i Skiljeförfarandeutredningen (SOU 2015:37).

Hans senaste publikation är ”Tvistemålsanalys för praktiskt bruk” (Jure, 2017). Juridiskt författarskap kommer han att ägna sig åt även i sin verksamhet vid Nordenson Advokatbyrå.

”Vi ser fram emot att Patrik börjar hos oss vid Nordenson Advokatbyrå. Med Patriks skicklighet och mångåriga erfarenhet stärks byråns kompetens och position inom våra tvistlösnings- och övriga affärsjuridiska verksamhetsområden som kommer att vara till stor nytta för våra svenska och utländska uppdragsgivare”, säger advokaten Per Nordenson.

Omorganisation och försäljning av Scandinavian Venous Centre Sverige AB

Nordenson Advokatbyrå har för SVC Holding AB/Scandinavian Venous Centre Sverige AB under hösten 2018 slutfört en omorganisation och försäljning av Scandinavian Venous Centre Sverige AB, Skandinaviens ledande helspecialiserade klinik för åderbråck.

GDPR – Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder nya Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) i kraft 

Nordenson Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av erhållet uppdrag, rättslig förpliktelse (t.ex. Advokatsamfundets etiska regler och bokföringslagen) samt annat skyddat eller berättigat intresse.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Nordenson Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Nordenson Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran och efter egen prövning eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Nordenson Advokatbyrå AB, org. nr 556603-1901, Grev Turegatan 13A, 114 46 Stockholm, tfn 08-611 58 80, info@nordensonlaw.se

Nordenson Advokatbyrå biträdde när Bratt International avyttrade Trigono

Bratt International biträddes av Nordenson Advokatbyrå vid avyttring av Trigono AB med norskt dotterbolag till Equistone-ägda Caseking.

Trigono är distributör av mjuk- och hårdvara.

Bratt International AB är ett holdingbolag som bl.a. äger Studentlitteratur och som genom avyttringen av Trigono renodlar sin verksamhet.

Caseking grundades i Berlin 2003 och är en ledande europeisk onlinedistributör av högkvalitativa gaming- och PC-tillbehör inom B2B- och B2C-segmenten.

– Vi är glada för att Trigono nu kan fortsätta utvecklas i en koncern som har sitt fokus på e-sport och gaming, säger CEO Micael Edler på Bratt International.

– Caseking är en perfekt köpare. Med Casekings stöd kommer Trigono att fortsätta utveckla sin position på den nordiska marknaden som en ledande distributör av mjukvara och hårdvara genom sina B2B- och detaljhandelskanaler, säger CEO Patric Jönsson på Trigono.

Nordenson Advokatbyrås team bestod av advokat Jonas Deutgen och advokat Per Nordenson.